CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.B/04/2017

Fundusze Europejskie E1464071413197

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.B/04/2017

Bolesławiec, 5.04.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.B/04/2017

 

dotyczące wyboru wykonawcy stanowiska do badań  wysokoenergetycznych form tlenu w wodzie w ramach  projektu pt.:

Utworzenie stanowisk badawczych niezbędnych do optymalizacji i monitorowania parametrów plazmy”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie stanowiska do badań  wysokoenergetycznych form tlenu w wodzie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: I Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, Schemat: 1.2.B  Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 1. Zamawiający:

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120005977

KOD NUTS:  PL51  Dolnośląskie, adres strony internetowej: www.stomadent.pl

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Kod  i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest  wykonanie, dostawa oraz uruchomienie stanowiska do badań  wysokoenergetycznych form tlenu w wodzie.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz uruchomienie stanowiska do badań wysokoenergetycznych form tlenu w wodzie spełniającego poniższe parametry, wykonanego na podstawie know-how oraz dokumentacji technicznej Zamawiającego, która zostanie udostępniona na prośbę potencjalnego wykonawcy (oferenta), który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych  w niej informacji (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania drogą mailową).

Jest to jeden środek trwały, składający się ze zintegrowanych podzespołów i układów tj.:

1) Układ próżniowy składający się dwóch  dedykowanych wysokowydajnych  pomp suchych pracujących w trybie naprzemiennym umożliwiający prowadzenie eksperymentów długoterminowych, parametry brzegowe pomp:

– wydajność: 5-35 m3/h

– ciśnienie końcowe 7×10-2 mbar

– poziom hałasu: 55 dB(A)

– szczelność: <1×10-6 mbar l/s

– zasilanie z sieci elektrycznej

 

2) Komora w postaci szklanej celki o minimalnej wielkości: 7cm średnicy i 30cm długości, wykonanej ze szkła, celka posiadająca elektrodę oraz anodę -pokrytą  złotem.

Komora powinna składać się z modułów. Pierwszy moduł powinien składać się z 4 źródeł plazmy umieszczonych na około celki  o minimalnej wielkości: 7cm średnicy i 30cm długości (przez celkę umożliwiony musi być przepływ roztworów). Drugi moduł to stanowisko do wydajnego barbotażu roztworu, wraz ze źródłem plazmy.

3) Generator plazmy:

– zasilany napięciem  230V-50Hz

– posiadający zabezpieczania przeciwprzepięciowe

– posiadający szeroki zakres częstotliwości generowanej plazmy:  od 20do 290GHz

 

4) Układ do nasycania roztworu tlenem  składający się z  generatora tlenu z dozownikiem  regulatorem przepływu max przepływ 0.2m3/h

5) Układ rejestrujący:

– temperatury cieczy, otoczenia:  -55°C – + 125°C (dokładność: 0,5°C)

– widmo w zakresie światła widzialnego

– wyposażony w czujnik pola magnetycznego

– parametry  nasycenia tlenem

– układ elektroniczny oparty na mikro kontrolerze, zbierającym pomiary w czasie rzeczywistym

 

6) Układ sterujący powinien umożliwiać:

-rejestrację parametrów, ciśnienia, temperatury, czasu

-sterowanie układem chłodzącym

-sterowanie próżnią (ciśnienie)

-sterowanie generatorem plazmy (energia bombardowania)

– sterowanie  manualne strumieniem tlenem

 

Wykonanie stanowiska wymaga ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezbędnej funkcjonalności. Stanowisko powinno być przystosowane do pracy ciągłej – prowadzenia eksperymentów długoterminowych. Stanowisko ma służyć do prowadzenia badań nad właściwościami fizykochemicznymi roztworów nasyconych tlenem po obróbce plazmą takich jak: właściwości fizyczne roztworów, właściwości chemiczne (reakcje utlenienia) mające potencjalne zastosowanie w utlenianiu.

W cenie stanowiska  powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia. Stanowisko badawcze powinno posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję, a Wykonawca zapewniać serwis w miejscu instalacji.

Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: Bolesławiec, ul. Mostowa 1

Zlecenie musi być realizowane z zachowaniem w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową firmy Stomadent Zdzisław Oszczęda.

Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z Wykonawcą. Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą konieczna jest forma pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi punktowej) tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto – waga 80 pkt.

2 kryterium: termin wykonania zamówienia określony w tygodniach – waga 20 pkt.

 

 

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

1Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt., gdzie:

1Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „cena”,

Cmin- najmniejsza cena netto z cen wszystkich ważnych ofert zaproponowanych przez oferentów,

Ca- cena oferty „a”.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia wg. poniższego wzoru:

 

2Pa= Tmin/ Ta x 20 pkt., gdzie:

2Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium  termin wykonania  zamówienia,

Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Podsumowanie ważnej oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena+termin).

Łączna liczba punktów jaką otrzyma ważna oferta badana (Oa) będzie obliczana według wzoru:

Oa=1Pa+2Pa

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają identyczną liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: j.lorenc@stomadent.pl (w postaci skanów podpisanych dokumentów) lub

– poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec, Polska

w terminie do dnia: 24.04.2017r. (liczy się data wpływu oferty). Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

3) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Ocena spełnienia warunków odbywa się metodą:  spełnia- nie spełnia.

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 25.04.2017r.

 

 1. Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załącznika nr 1 (formularza ofertowego z oświadczeniami), oraz informacja o wyniku postępowania zostaną umieszczone na stronie internatowej pod adresem:

www.stomadent.pl  oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana także do wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków i treści postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

 

 1. Oferent, którego oferta spełni wszystkie warunki i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Planowany termin realizacji umowy: nie później niż 16.06.2017r.

 

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Zdzisław Oszczęda, email: oszczeda@stomadent.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze europejskie

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.B/04/2017 z dnia  5 kwietnia  2017r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

 

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

 

Określenie przedmiotu oferty:

Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia:

Cena brutto  realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia ( w tygodniach):

Data sporządzenia oferty:  

Termin ważności oferty (w dniach):

 

Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,  przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

………………………………………………………………..

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 Dotyczy zapytania ofertowego  nr  1/STOMADENT/1.2.B/04/2017

 

Nazwa:

Adres:

NIP:

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązany(i)  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

………………………………………………………

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i potwierdzamy, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu nr 1/STOMADENT/1.2.B/04/2017, a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry.

 

…………………………………………………….

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close