CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/03/2017

Fundusze Europejskie E1464071413197

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/03/2017

Bolesławiec, 28.03.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/03/2017

 

 

dotyczące wyboru wykonawcy badań wpływu obrabianej przez urządzenie wody na świnie w ramach projektu pt.:

 

Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych”

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczej przedstawionej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: I Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, Schemat: 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 1. Zamawiający/beneficjent:

 

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120005977

KOD NUTS:  PL51  Dolnośląskie

Adres strony internetowej: www.stomadent.pl

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

 

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest  przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny badania wpływu obrabianej przez urządzenie  (prototyp Zamawiającego) wody na świnie (okres realizacji badania  musi uwzględniać cykl odchowu zwierząt), w celu  analizy i weryfikacji parametrów urządzenia plazmowego do obróbki wody i roztworów wodnych dla świń.

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia  obejmuje przeprowadzenie badania wpływu wody obrabianej przez urządzenie  plazmowe  (do obróbki wody i roztworów wodnych) na świnie, w celu  analizy i weryfikacji parametrów urządzenia (prototypu Zamawiającego).

Badanie powinno być przeprowadzone według określonej metodyki w zakresie pojenia zwierząt wodą obrabianą przez specjalistyczne urządzenie (prototyp Zamawiającego).

 

Metodyka  prowadzonych badań  musi obejmować:

 1. Optymalizację warunków grupy doświadczalnej i kontrolnej.
 2. Określoną liczbę zwierząt (nie mniej niż 180) oraz indywidualne oznakowanie pozwalające na ścisłą kontrolę wskaźników produkcyjnych (niezbędną do przeanalizowania statystycznego wskaźnika zużycia paszy /przyrostu masy itd.), tak aby używając standardowych metod statystycznych można było potwierdzić lub odrzucić hipotezę o różnicy między grupami.
 3. Zbieranie danych i wskaźników produkcyjnych do analizy według określonego protokołu danych, protokołu leczenia i protokołu zadawania paszy w celu określenia warunków oraz wzrostu wydajności w produkcji świń, a także poprawę jakości mięsa otrzymanego, monitoringu stanu zdrowia.

Dobór pomieszczeń i technologii chowu musi pozwalać na ścisłą kontrolę wskaźników produkcyjnych, określenie wydajności i sprawności urządzenia, dobór odpowiedniej temperatury oraz parametrów plazmy, wystarczające do statystycznego przeanalizowania wskaźnika zużycia paszy /przyrostu masy/monitoringu kondycji zwierząt. Przy czym niezbędne jest:

– utrzymanie instalacji w czystości

– utrzymanie temperatury i jakości powietrza

– nadzór weterynaryjny nad zwierzętami.

 1. Okres realizacji badania musi uwzględniać cykl odchowu.
 2. Opis wykonania badań i sposobu zbierania danych oraz wskaźników produkcyjnych do analizy (protokół danych, protokołu leczenia i protokołu dostaw paszy i rozliczenie zużycia paszy, w każdym kolejnym etapie tuczu), kosztów, a także jakości otrzymanego mięsa oraz stanu zdrowia.
 3. Rodzaj wymaganych pomiarów i analiz:

– waga każdej grupy przy zakładaniu doświadczenia

– waga każdej grupy podczas przerzutu na tucz

– waga każdej grupy po zakończeniu doświadczenia

– ilość skarmionej paszy w każdej grupie

– zdrowotność zwierząt w każdej grupie w trakcie całego doświadczenia

 1. Wyniki badań.

Jako wynik  zakończonej pracy (przeprowadzonych badań) uważa się dostarczenie do Zamawiającego wszystkich wymienionych jako konieczne protokołów (zgodnie z pkt.3), wyników pomiarów i analiz (zgodnie z pkt.6) wraz z opisem i analizą oraz wnioskami  z przeprowadzonych badań w formie opracowania końcowego (w wersji papierowej i elektronicznej).

Wykonawca musi umożliwić stały kontakt i przepływ informacji, w celu umożliwienia wprowadzenia zmian/udoskonaleń w prototypie urządzenia już w trakcie prowadzenia badań (podczas cyklu odchowu), wymagany jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami Zamawiającego, co najmniej raz w tygodniu.

 

W trakcie realizacji procesu badawczego Zamawiający wymaga ścisłej współpracy Wykonawcy badań z zespołem projektowym Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

W cenie powinny być zawarte wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Zlecenie musi być realizowane z zachowaniem w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową firmy Stomadent Zdzisław Oszczęda.

 

Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z Wykonawcą. Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą konieczna jest forma pisemna.

 

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi punktowej) tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto – waga 80 pkt.

2 kryterium: termin wykonania zamówienia określony w tygodniach – waga 20 pkt.

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

1Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt., gdzie:

1Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „cena”,

Cmin- najmniejsza cena netto z cen wszystkich ważnych ofert zaproponowanych przez oferentów,

Ca- cena oferty „a”.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia wg. poniższego wzoru:

2Pa= Tmin/ Ta x 20 pkt., gdzie:

2Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium  termin wykonania  zamówienia,

Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.

Przy czym okres realizacji badania  musi uwzględniać cykl odchowu.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Podsumowanie ważnej oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena+termin).

Łączna liczba punktów jaką otrzyma ważna oferta badana (Oa) będzie obliczana według wzoru:

Oa=1Pa+2Pa

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają identyczną liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: j.lorenc@stomadent.pl (w postaci skanów podpisanych dokumentów) lub

– poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec, Polska

w terminie do dnia: 4.05.2017r. (liczy się data wpływu oferty). Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

3) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Ocena spełnienia warunków odbywa się metodą:  spełnia- nie spełnia.

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 5.05.2017r.
 3. Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załącznika nr 1 (formularza ofertowego z oświadczeniami), oraz informacja o wyniku postępowania zostaną umieszczone na stronie internatowej pod adresem:

www.stomadent.pl  oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana także do wykonawcy, który złożył ofertę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków i treści postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.
 5. Oferent, którego oferta spełni wszystkie warunki i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8.Termin realizacji umowy: nie później niż 1.12.2017r.

 

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Zdzisław Oszczęda, email: oszczeda@stomadent.pl

 

 

Fundusze europejskie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/03/2017 z dnia  28 marca  2017r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

 

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

 

Określenie przedmiotu oferty:

Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia:

Cena brutto  realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia ( w tygodniach):

Data sporządzenia oferty:  

Termin ważności oferty (w dniach):

 

– Oświadczam , iż podany termin realizacji zamówienia uwzględnia cykl odchowu zwierząt.

– Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,  przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

………………………………………………………………..

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 Dotyczy zapytania ofertowego  nr  1/STOMADENT/1.2.A/03/2017 dotyczącego  wyboru wykonawcy badań wpływu obrabianej przez urządzenie wody na świnie

 

Nazwa:

Adres:

NIP:

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązany(i)  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

………………………………………………………

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i potwierdzamy, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu nr 1/STOMADENT/1.2.A/03/2017, a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry.

 

…………………………………………………….

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close