CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.B/05/2016

Fundusze Europejskie E1464071413197

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.B/05/2016

 

Bolesławiec, 27.05.2016r.

 

Zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.B/05/2016

dotyczące wyboru wykonawcy stanowiska badawczego do optymalizacji parametrów plazmy jarzeniowej w ramach  projektu pt.:

Utworzenie stanowisk badawczych niezbędnych do optymalizacji i monitorowania parametrów plazmy”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie stanowiska badawczego do optymalizacji parametrów plazmy jarzeniowej. 

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa:  I Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, Schemat: 1.2.B  Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 1. Zamawiający:

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 6120005977, Regon: 003271900

Adres strony internetowej: www.stomadent.pl

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Kod  i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz uruchomienie stanowiska badawczego do optymalizacji parametrów plazmy jarzeniowej  spełniającego poniższe parametry, wykonanego na podstawie know-how oraz dokumentacji technicznej Zamawiającego, która zostanie udostępniona na prośbę potencjalnego wykonawcy (oferenta), który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych  w niej informacji.

 

 

Stanowisko specjalne wykonane na indywidualne zlecenie Zamawiającego  powinno być przystosowane do pracy w trybie ciągłym.  Jest to jeden środek trwały, składający się ze zintegrowanych podzespołów i układów tj.:

 

1) układ próżniowy składający się dwóch  dedykowanych wysokowydajnych  pomp suchych pracujących w trybie naprzemiennym, umożliwiający prowadzenie eksperymentów długoterminowych, parametry pomp:

-wydajność: 5-35 m3/h

– ciśnienie końcowe  co najmniej: 7×10-2 mbar

– poziom hałasu nie więcej niż: 55 dB(A)

– szczelność: <1×10-6 mbar l/s

– zasilanie z sieci elektrycznej

 

2) komora wykonana ze stali nierdzewnej i szkła (odporna na warunki fizykochemiczne panujące w środku):

–  o pojemności min. 20dm3

–  odporna na niskie ciśnienie  co najmniej: 7×10-2 mbar

–  wyposażona w  elektrody  (anodę i katodę) do wytwarzania plazmy, zoptymalizowane do wymiaru komory oraz do rodzaju otrzymywanej plazmy

– wyposażona w układ doprowadzający próżnię, oraz napięcie do zasilania elektrod

 

3) generator plazmy:

– zasilany napięciem  230V-50Hz

– posiadający zabezpieczania przeciwprzepięciowe

– posiadający szeroki zakres częstotliwości generowanej plazmy  od 10 do 300GHz

 

4) układ chłodzący za pomocą płaszcza wodnego o min. przepływie 2l oraz układ chłodzący za pomocą wentylacji stanowiskowej  nie mniej niż 300m3/h

 

 

5) układ rejestrujący :

– z wysoką dokładnością temperaturę w zakresie od -40 do 1200C

– wilgotność gazów wlotowych 0-98RH

-ciśnienia atmosferycznego

-spektrum oparte na matrycy CMOS (lub równoważne)

– wyposażony w analizator gazów (CO, CO2, pyłów)

– wyposażony w czujnik przepływu cieczy oraz czujnik pola magnetycznego

– układ elektroniczny oparty na mikrokontrolerze, zbierającym pomiary w czasie rzeczywistym

 

6) układ sterujący  powinien umożliwiać:

– rejestrację parametrów stanowiska badawczego: ciśnienia, temperatury, widma, czasu, przepływu medium chłodzącego,  włączenia i wyłączenia urządzeń,

– sterowanie na zasadzie włączenia i wyłączenia z możliwością dobrania odpowiednich parametrów dla: pomp próżniowych, przepływu cieczy przez układ, system chłodzący generatora plazmy (energii bombardowania),

 

W cenie stanowiska  powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia. Stanowisko badawcze powinno posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję, a wykonawca zapewniać serwis w miejscu instalacji.

Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: Bolesławiec, ul. Mostowa 1

Zlecenie musi być realizowane z zachowaniem w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i  danych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą  stanowić tajemnicę służbową i handlową  firmy Stomadent Zdzisław Oszczęda.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą – min. 60 dni.

 

 

 

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi punktowej) tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:   cena  netto –  waga  70 pkt.

2 kryterium: termin wykonania zamówienia określony w dniach kalendarzowych– waga 30 pkt.

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

1Pa= Cmin/ Ca x 70 pkt.

gdzie:

1Pa- liczba punktów dla oferty  „a” w kryterium „cena”,

Cmin- najmniejsza cena netto z cen  wszystkich ważnych ofert zaproponowanych przez  oferentów,

Ca- cena oferty „a”.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia wg. poniższego wzoru:

2Pa= Tmin/ Ta x 30 pkt.

gdzie:

2Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin wykonania zamówienia”,

Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Podsumowanie ważnej oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena+termin wykonania zamówienia).

Łączna liczba punktów  jaką otrzyma  ważna oferta  badana  (Oa) będzie obliczana według wzoru:

Oa=1Pa+2Pa

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów  w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej  z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  uzyskają identyczną liczbę punktów, to  Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę  z najniższą ceną.

 

 

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty można złożyć  osobiście  lub listownie na adres Zamawiającego:

Stomadent Zdzisław Oszczęda, Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,

w terminie do dnia: 6.06.2016r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby).

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone.

Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien  złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych  i  kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone  i nie będą oceniane.

4) Oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

6) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 07.06.2016r.
 3. Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem: www.stomadent.pl.
 4. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana także do wykonawcy, który złożył ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

 

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Joanna Lorenc; email: j.lorenc@stomadent.pl.

 

 

Fundusze europejskie

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.B/05/2016 z dnia  27 maja 2016r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

Określenie przedmiotu oferty:

 

Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia:

Cena brutto  realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (ilość dni kalendarzowych):

 

Okres gwarancji w latach:

Data sporządzenia oferty:  

Termin ważności oferty w dniach:

 

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,  przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

………………………………………………………………..

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i potwierdzamy, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu nr 1/STOMADENT/1.2.B/05/2016.

 

…………………………………………………….

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

POBIERZ ZAPYTANIE w formacie PDF lub w formacie DOCX

 1. Zapytanie ofertowe nr 1STOMADENT 1.2. B 052016.docx
 2. Zapytanie ofertowe nr 1STOMADENT 1.2. B 052016.pdf

 

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close