CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016

Fundusze Europejskie E1464071413197

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016

Bolesławiec, 23.05.2016r.

 

Zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.A/05/2016

 

dotyczące wyboru wykonawcy usług zarządzania projektem pt.:

Opracowanie i optymalizacja  prototypów dedykowanych urządzeń  plazmowych”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zarządzania projektem w niniejszym zapytaniu ofertowym.  Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa:  I Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, Schemat: 1.2.A  Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 1. Zamawiający:

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 6120005977, Regon: 003271900

Adres strony internetowej: www.stomadent.pl

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Kod  i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Przedmiotem zamówienia  są usługi  (zewnętrzne) zarządzania projektem prowadzone przez doświadczonego  wykonawcę związane z prawidłowym rozliczaniem formalno-finansowym projektu,  planowaniem, monitorowaniem i ewaluacją prac w celu zapewnienia zgodności z założeniami projektowymi, harmonogramem oraz wytycznymi programowymi.

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Bolesławiec. Usługa będzie realizowana codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. Zaznacza się, że nie będą zwracane koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Okres świadczenia usług: 06.2016- 12.2017

 

 

Zakres przedmiotowy:

– monitorowanie rzeczowej  realizacji projektu (w tym procedury wyboru dostawców/wykonawców )  i terminowej realizacji projektu, dokumentów projektowych, wydatków projektowych, osiąganych wskaźników produktu oraz rezultatu (na etapie  realizacji projektu i przygotowania informacji do wniosku końcowego),

– rozliczanie  projektu zgodnie  z zasadami finansowania RPO WD 2014-2020 (w tym opisywanie dokumentów,  sporządzanie zestawień, sporządzanie wniosków o płatność  wraz z niezbędnymi załącznikami i ewentualnymi uzupełnieniami),

– kontrola realizacji budżetu,

– przygotowanie dokumentów do  wprowadzenia zmian i/lub ewentualnej procedury aneksowania umowy o dofinansowanie  w okresie realizacji projektu,

– bieżące kontakty związane  bezpośrednio z realizacją projektu  z  dostawcami oraz instytucjami, współpraca z pozostałym personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu oraz opiekunem projektu,

– uczestniczenie Wykonawcy w kontrolach mających związek z realizacją projektu w trakcie realizacji,

– wsparcie Zamawiającego w działaniach mających wpływ na proces  realizacji i rozliczania projektu.

 

Usługi muszą być realizowane z zachowaniem w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i  danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą  stanowić tajemnicę służbową i handlową oraz wykonywane z należytą starannością.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający po każdym miesiącu  dokona protokolarnego odbioru  rezultatów usługi.

Termin związania ofertą – min. 60 dni.

 

 

 

 

 

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi punktowej) tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena –  waga  100 pkt.

Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Pcena = CN / COB x 100 pkt        gdzie:

Pcena – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (całkowita cena brutto).

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Czerwiec 2016- grudzień 2017

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty można złożyć  osobiście  lub listownie na adres Zamawiającego:

Stomadent Zdzisław Oszczęda, Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,

w terminie do dnia: 1.06.2016r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby).

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone.

Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

 

 

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien  złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych  i  kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone  i nie będą oceniane.

4) Oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

6) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 02.06.2016r.
 3. Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem: www.stomadent.pl.
 4. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana także do wykonawcy, który złożył ofertę.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

 

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Joanna Lorenc; email: j.lorenc@stomadent.pl; tel. +48 606271760

 

 

 

 

Fundusze europejskie

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016 z dnia  23 maja 2016r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

 

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

 

Określenie przedmiotu oferty:

 

Cena  netto realizacji przedmiotu zamówienia:

Cena  brutto realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Data sporządzenia oferty:  

Termin ważności oferty:

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,  przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

 

………………………………………………………………..

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i potwierdzamy, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016.

 

…………………………………………………….

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

POBIERZ ZAPYTANIE w formacie PDF lub w formacie WORD

 1. Zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.A/05/2016.pdf
 2. Zapytanie ofertowe nr  1/STOMADENT/1.2.A/05/2016.docx

 

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close