CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR /2.3.2/STOMADENT/2015 dotyczące wyboru wykonawcy usług badawczych

Zrzut Ekranu 2015 12 08 O 16.02.00

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR /2.3.2/STOMADENT/2015 dotyczące wyboru wykonawcy usług badawczych

Zrzut ekranu 2015-12-08 o 16.02.00

Bolesławiec,  8 grudnia 2015r.

Zapytanie ofertowe nr  1/POIR /2.3.2/STOMADENT/2015 dotyczące wyboru wykonawcy usług badawczych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczej przedstawionej  w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

1. Zamawiający:

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 6120005977, Regon: 003271900

Adres strony internetowej: www.stomadent.pl

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Kod  i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

73100000-3 usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zadanie nr 1 

Opracowanie warunków hodowli mikroorganizmów na bazie wody poddanej działaniu plazmy i konstrukcji biocenoz efektywnie adsorbujących metale ciężkie

Planowane etapy w ramach zadania:

– wyizolowanie mikroorganizmów o dużej tolerancji lub/i akumulacji metali ciężkich (hodowla prowadzona w środowisku wody poddanej działaniu plazmy, dalej zwaną: wodą plazmowaną);

–  opracowanie biopreparatów uzyskanych w wyniku inkubacji z różnymi metalami (1.Cr ,  2.Zn , 3.Cr i Al, 4. As, Cd, 5. Fe i Cd):

a)prace  badawcze pozwalające odróżnić proces tolerancji od adsorpcji (adsorpcja na ścianach komórkowych lub akumulacja wewnątrzkomórkowa),

b)określenie parametrów adsorpcji metali, ewentualnie procesów redukcji metali przez mikroorganizmy,

c)wielowariantowe badanie wpływu wody plazmowanej  na ścieki zawierające metale ciężkie w celu optymalizacji procesu adsorpcji metali w środowisku wody poddanej działaniu plazmy,

d) konstrukcja biopreparatów o efektywnej adsorpcji metali ciężkich i opracowanie warunków adsorpcji metali na materiałach organicznych (typu torf i włókno kokosowe),

– sprawdzenie i demonstracja eliminacji metali ciężkich za pomocą biopreparatów w warunkach co najmniej laboratoryjnych.

Wynik zadania nr  1:

Opracowanie warunków hodowli mikroorganizmów oraz receptur 5 biopreparatów o indywidualnym składzie gatunkowym, o nowych, zwiększonych parametrach adsorpcji metali ciężkich 

Zadanie nr 2 

Opracowanie  efektu  działania  wody plazmowanej  na biocenozy efektywnie degradującej zanieczyszczenia organiczne w ściekach

Planowane  etapy w ramach zadania:

– selekcja i konstrukcja efektywnego biopreparatu o zwiększonej aktywności degradacji związków alifatycznych, wielopierścieniowych oraz ich mieszaniny (hodowla prowadzona w środowisku wody poddanej działaniu plazmy);

– zbadanie parametrów biodegradacji związków organicznych przez biopreparaty uprzednio hodowane w wodzie plazmowanej;

– opracowanie warunków biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w środowisku wody plazmowanej;

–  konstrukcja  biopreparatów dla związków alifatycznych, wielopierścieniowych oraz ich mieszaniny;

– sprawdzenie i demonstracja biopreparatów w warunkach co najmniej laboratoryjnych.

Wynik zadania nr 2:

Opracowanie warunków  hodowli mikroorganizmów  oraz receptur 3 biopreparatów  zdolnych do degradacji  związków organicznych

Zadanie nr 3  

Opracowanie technologii produkcji  biopreparatów dla ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia organiczne i związki metali ciężkich

Planowane etapy w ramach zadania:

– selekcja szczepów mikroorganizmów zarówno adsorbujących metale ciężkie, jak  i umożliwiających degradację związków organicznych (na podstawie otrzymanych wyników  w ramach zadania 1 i 2);

– wzbogacenie  biopreparatów dedykowanych do rozkładu związków organicznych uzyskanych  w ramach zadania nr 2 przez biopreparaty uzyskane w zadaniu nr 1 (w przypadku ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia organiczne i związki metali ciężkich);

– sprawdzenie i demonstracja biopreparatów w warunkach co najmniej laboratoryjnych.

Wynik zadania nr 3:

Opracowanie technologii produkcji biopreparatów dla ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia organiczne i związki metali ciężkich.

Zamawiający po każdym z etapów może dokonać protokolarnego odbioru ich rezultatów.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wodę poddaną działaniu plazmy  (zwaną także wodą plazmowaną) w ilości niezbędnej do prowadzenia zaplanowanych prac.

Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: II kwartał 2016 roku.

Termin związania ofertą – min. 120 dni.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena –  waga  100 pkt

Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Pcena = CN / COB x 100 pkt  gdzie:

Pcena – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia: 

nie dłuższy niż 15 miesięcy (liczony od momentu zawarcia umowy z Wykonawcą)

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty można złożyć  osobiście  lub listownie na adres Zamawiającego:

Stomadent Zdzisław Oszczęda, Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,

w terminie do dnia: 18.12.2015r. do godz. 12:00.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby.

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone.

Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a. Posiadają status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), tj. należą do wymienionych w art. 2 pkt 9 ustawy rodzajów jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

b. Posiadają kategorię naukową nie niższą niż B, o której mowa w art. 42 ust.3 ustawy o zasadach finansowania nauki, potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSzW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38), oraz siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2) W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) Oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

5) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Rozstrzygniecie postępowania 

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 21.12.2015r.

2. Zapytanie ofertowe  oraz informacja o wyborze Wykonawcy zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem: www.stomadent.pl.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postepowania ofertowego w trakcie jego trwania.

4. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi pod warunkiem uzyskania przez zamawiającego dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia w ramach II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Zdzisław Oszczęda, email: oszczeda@stomadent.pl

tel. +48 503 050 007

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Data sporządzenia oferty:…………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na otrzymane  zapytanie ofertowe nr 1/POIR /2.3.2/STOMADENT/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy:

Dane Osoby Kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (w miesiącach):

Cena  netto realizacji przedmiotu zamówienia:

Cena  brutto realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji  zadania nr 1 (w miesiącach):

Cena netto realizacji zadania nr 1:

Cena brutto realizacji zadania nr 1:

Termin realizacji zadania nr 2 (w miesiącach):

Cena netto realizacji zadania nr 2:

Cena brutto realizacji zadania nr 2:

Termin realizacji zadania nr 3  (w miesiącach):

Cena netto realizacji zadania nr 3:

Cena brutto realizacji zadania nr 3:

Termin ważności oferty:

…………………………………………………………………………..

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OPIS POTENCJAŁU MERYTORYCZNEGO, TECHNICZNEGO, BADAWCZEGO OFERENTA  W ZAKRESIE  USŁUGI BADAWCZEJ:

………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close