CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 6

Zapytanie ofertowe nr 6

Bolesławiec, dnia  4.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe  

 

Dotyczy: procedury wyboru wykonawcy stanowiska do produkcji komór przemysłowych

w związku z realizacją projektu:

Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych, przemysłowych komór plazmowych

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

1. Beneficjent (Zamawiający):

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 6120005977, Regon: 003271900

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę i montaż stanowiska do produkcji komór przemysłowych wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej dostępnej w siedzibie Beneficjenta.

Stanowisko powinno być przystosowane do pracy w trybie ciągłym.

Najważniejsze elementy stanowiska:

Instalacja próżniowa

W celu uruchomienia produkcji i osiągnięcia powtarzalnych i mierzalnych wyników, należy stworzyć stanowisko, na którym można będzie uruchomić montaż i serwis reaktorów plazmy.  Wymaga to uruchomienie stacji próżniowej o dużej wydajności, zdolnej do osiągnięcia w krótkim czasie próżni 10-3 h.  Cała instalacja próżniowa musi być wykonana ze stali nierdzewnej, aby uniknąć utleniania się materiału.  W skład samej stacji powinny wchodzić pompy o różnych wydajnościach (zgodnie z projektem). Stacja powinna odzwierciedlać w pewnym stopniu produkowane komory przemysłowe, aby można było na niej kalibrować i sprawdzać produkowane elementy zanim zostaną zamontowane do produktu końcowego.

 

Sekcja  pomiarowa:

Budowa stanowiska wymaga zastosowania odpowiedniej ilości generatorów plazmy (100szt. na segment) umieszczonych w modułach przepływowych z regulacją prędkości przepływu i natężeniem rezonansu plazmy. W jednej sekcji jest ok. 10 generatorów, w segmencie jest 10 sekcji czyli 100szt generatorów, które tworzą segment o wydajności 40 000l. Aby skalibrować cały segment należy do każdego generatora plazmy podłączyć próżniomierz, zasilacz, oscyloskop 2 kanały 40MHZ z pamięcią min 4kB, miernik stałej dielektrycznej wody, komputer z karta Loggera.

Sekcja sterująca:

Po regulacji i kalibracji reaktora, montowane są urządzenia sterujące dla każdej sekcji z możliwością zdalnego sterowania przez system GPS lub Internet.

Stanowisko  powinno stanowić jeden środek trwały, który składa się ze zintegrowanych elementów. W cenie stanowiska  powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia. Stanowisko  powinno posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję, a dostawca zapewniać serwis w miejscu jego instalacji.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium:  cena  –  waga  100%

 

 

Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert /cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 

Oferta powinna zawierać cenę, którą należy podać w PLN.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

– Miejsce realizacji zamówienia: Bolesławiec, kod: 59-700, ul. Mostowa 1

– Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2014r.

 

 

 

 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można  złożyć osobiście  w siedzibie firmy: Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700, pocztą  lub mailem na adres: oszczeda@stomadent.pl

 

w terminie do dnia: 11.03.2014 r. do godz. 13:00.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1)

 

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:

spełnia / nie spełnia.

 

 

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

 

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte  w dniu 11.03.2014r. do godz. 15:00.

 

2) W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie/umowa realizacji zamówienia.

 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

4) Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.stomadent.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda,

e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. kom. 503-050-007

 

 

Załącznik nr 1

 

Data sporządzenia oferty:

 

 

O F E R T A

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP:………………………………………………………………………………………………

Regon:……………………………………………………………………………………………

 

składa niniejszą ofertę na dostawę i montaż stanowiska do produkcji komór przemysłowych

 

w związku z realizacją projektu:

 

Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych, przemysłowych komór plazmowych

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

 

–  zgodnie z otrzymanym zapytaniem ofertowym  z dnia 4.03.2014r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

za cenę netto:……………………………………..zł

plus podatek VAT ………………………………zł

tj. cena brutto……………………………………..zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………… )

 

Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………

Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………..

miejscowość i data                             ………………………………………………                                                                                                 Pieczęć i podpis

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close