CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe nr 5

Zapytanie ofertowe nr 5

 

Bolesławiec, dnia 7.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe  

Dotyczy: procedury wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej stanowiska do produkcji komór przemysłowych, w związku z realizacją projektu:

Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych, przemysłowych komór plazmowych

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

1. Beneficjent (Zamawiający):

Stomadent Zdzisław Oszczęda

Ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 6120005977, Regon: 003271900

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej stanowiska do produkcji komór przemysłowych. Stanowisko powinno być zabudową kontenerową z możliwością dalszej rozbudowy o dodatkowe moduły, przystosowane do pracy w trybie ciągłym.

Elementy składowe dokumentacji:

– zaprojektowanie automatyki i sterowania,

– zaprojektowanie stanowiska próżniowego oraz instalacji rozprowadzającej,

– zaprojektowanie ciągu odpylającego,

– zaprojektowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej,

– zaprojektowanie oświetlenia,

– zaprojektowanie zasilającej energetycznej,

– projekt instrukcji.

Na podstawie dokumentacji zostanie zlecone wykonanie stanowiska.

Szacowana  łączna ilość godzin doradztwa – ok. 480

 

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium:  cena  –  waga  100%

 

 

Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert /cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 

Oferta powinna zawierać cenę, którą należy podać w PLN.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

– Miejsce realizacji zamówienia: Bolesławiec, kod: 59-700, ul. Mostowa 1

– Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż do dnia 28 lutego 2014r.

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można  złożyć osobiście  w siedzibie firmy: Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700, pocztą  lub mailem na adres: oszczeda@stomadent.pl

 

w terminie do dnia: 14.01.2014 r. do godz. 10:00.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2) Oferta powinna zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1)

 

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:

spełnia / nie spełnia.

 

 

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

 

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte  najpóźniej w dniu 14.01.2014r. do godz. 15.00.

 

2) W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie/umowa realizacji zamówienia.

 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

4) Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.stomadent.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda,

e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. kom. 503-050-007

 

 

Załącznik nr 1

 

Data sporządzenia oferty:

 

O F E R T A

 

Nazwa

Adres

NIP

Regon

 

składa niniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do produkcji komór przemysłowych, w związku z realizacją przez Zamawiającego  projektu pt.:

 

Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych, przemysłowych komór plazmowych

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

 

–  zgodnie z otrzymanym zapytaniem ofertowym  z dnia 7.01.2014r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

 

za cenę netto:……………………………………..zł

plus podatek VAT ………………………………zł

tj. cena brutto……………………………………..zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………… )

 

Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………

Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………..

miejscowość i data                             ………………………………………………                                                                                                 Pieczęć i podpis

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close