CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze związane z automatyką sterowania napięciem

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze związane z automatyką sterowania napięciem

Bolesławiec, dnia 17.02.2012r.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze  związane z automatyką
sterowania napięciem
w związku z realizacją projektu:

„Automatycznie sterowane komory próżniowe innowacją produktową w firmie Stomadent”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.2 A Dotacje na doradztwo dla MŚP

1. Beneficjent (Zamawiający):
Stomadent Zdzisław Oszczęda
Ul. Dolne Młyny 21,     59-700 Bolesławiec
NIP: 6120005977, Regon: 003271900

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Planowane doradztwo z zakresu zaprojektowania elementów automatyki do sterowania napięciem zadanym wysokiego napięcia z wykorzystaniem silnika krokowego oraz  transformatora podstawowego i autotransformatora wtórnego do regulacji wartości napięcia zadanego do sterowana pola plazmy w zakresie zaprogramowanym w zadanym modelu regulacji napięcia.
Elementy składowe tego typu doradztwa niezbędne do osiągnięcia planowanego efektu to:
1. Zaprojektowanie elementów automatyki do sterowania autotransformatorem w zadanych zakresach napięcia
2. Weryfikacja i dostosowanie do elementów wykonawczych elementów sterujących
3. Zaprojektowanie elementów automatyki oraz wykonawczych do zabezpieczenia pozycji granicznych napięcia
4. Zaprojektowanie wyłączenia awaryjnego odcięcia napięcia przy zadanych warunkach krytycznych
5. Opracowanie dokumentacji technicznej automatyki sterowania napięciem
Planowane doradztwo wymaga wiedzy eksperckiej z dziedziny automatyki sterowania napięciem. Ekspert świadczący tego typu usługi powinien poświęcić 400 godzin pracy (ok. 10 tygodni) w celu osiągnięcia założonego rezultatu czyli zaprojektowania i opracowania pełnej dokumentacji technicznej automatyki sterowania napięciem innowacyjnej komory próżniowej.
Usługi doradcze nie obejmują wydatków związanych z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych ani wydatków związanych z bezpośrednimi czynnościami technicznymi.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:  cena  –  waga  100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cena oferty badanej  x  100 pkt.
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
– Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec
– Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od podpisania umowy

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty można  złożyć osobiście  w siedzibie firmy: Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700, pocztą  lub mailem na adres: oszczeda@stomadent.pl
w terminie do dnia:  24 lutego 2012 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu)
Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
3) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia, nie spełnia.

7. Rozstrzygniecie postępowania
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 24 lutego 2012r. do godz. 15.00.
2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
4) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem: www.stomadent.pl

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda,
e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. 503-050-007

Załącznik nr 1
Data sporządzenia: ………………..
O F E R T A
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………………………………………………………………………
Regon:……………………………………………………………………………………………

składa niniejszą ofertę na usługi doradcze:
w ramach projektu:
„Automatycznie sterowane komory próżniowe innowacją produktową w firmie Stomadent”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.2 A Dotacje na doradztwo dla MŚP

–  zgodnie z zapytaniem ofertowym  na usługi doradcze  związane  z automatyką sterowania napięciem z dnia 24.02.2012 r.
Opis przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..

za cenę netto:…………………………………….zł,
plus podatek VAT ………………………………zł
tj. cena brutto………………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………… )
Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………
Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………

………………………………………………..
miejscowość i data            ………………………………………………                                    Pieczęć i podpis

 


Bolesławiec, dnia 17.02.2012r.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze  związane z automatyką
sterowania napięciem
w związku z realizacją projektu:

„Automatycznie sterowane komory próżniowe innowacją produktową w firmie Stomadent”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.2 A Dotacje na doradztwo dla MŚP

1. Beneficjent (Zamawiający):
Stomadent Zdzisław Oszczęda
Ul. Dolne Młyny 21,     59-700 Bolesławiec
NIP: 6120005977, Regon: 003271900

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Planowane doradztwo z zakresu zaprojektowania elementów automatyki do sterowania napięciem zadanym wysokiego napięcia z wykorzystaniem silnika krokowego oraz  transformatora podstawowego i autotransformatora wtórnego do regulacji wartości napięcia zadanego do sterowana pola plazmy w zakresie zaprogramowanym w zadanym modelu regulacji napięcia.
Elementy składowe tego typu doradztwa niezbędne do osiągnięcia planowanego efektu to:
1. Zaprojektowanie elementów automatyki do sterowania autotransformatorem w zadanych zakresach napięcia
2. Weryfikacja i dostosowanie do elementów wykonawczych elementów sterujących
3. Zaprojektowanie elementów automatyki oraz wykonawczych do zabezpieczenia pozycji granicznych napięcia
4. Zaprojektowanie wyłączenia awaryjnego odcięcia napięcia przy zadanych warunkach krytycznych
5. Opracowanie dokumentacji technicznej automatyki sterowania napięciem
Planowane doradztwo wymaga wiedzy eksperckiej z dziedziny automatyki sterowania napięciem. Ekspert świadczący tego typu usługi powinien poświęcić 400 godzin pracy (ok. 10 tygodni) w celu osiągnięcia założonego rezultatu czyli zaprojektowania i opracowania pełnej dokumentacji technicznej automatyki sterowania napięciem innowacyjnej komory próżniowej.
Usługi doradcze nie obejmują wydatków związanych z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych ani wydatków związanych z bezpośrednimi czynnościami technicznymi.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:  cena  –  waga  100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cena oferty badanej  x  100 pkt.
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
– Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec
– Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od podpisania umowy

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty można  złożyć osobiście  w siedzibie firmy: Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700, pocztą  lub mailem na adres: oszczeda@stomadent.pl
w terminie do dnia:  24 lutego 2012 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu)
Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
3) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia, nie spełnia.

7. Rozstrzygniecie postępowania
1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 24 lutego 2012r. do godz. 15.00.
2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
4) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem: www.stomadent.pl

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda,
e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. 503-050-007

Załącznik nr 1
Data sporządzenia: ………………..
O F E R T A
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………………………………………………………………………
Regon:……………………………………………………………………………………………

składa niniejszą ofertę na usługi doradcze:
w ramach projektu:
„Automatycznie sterowane komory próżniowe innowacją produktową w firmie Stomadent”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.2 A Dotacje na doradztwo dla MŚP

–  zgodnie z zapytaniem ofertowym  na usługi doradcze  związane  z automatyką sterowania napięciem z dnia 24.02.2012 r.
Opis przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..

za cenę netto:…………………………………….zł,
plus podatek VAT ………………………………zł
tj. cena brutto………………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………… )
Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………
Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………

………………………………………………..
miejscowość i data            ………………………………………………                                    Pieczęć i podpis

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close