CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Bolesławiec, dnia 1.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Stanowiska próżniowego

w związku z realizacją projektu:

Rozwój działu B+R firmy Stomadent poprzez zakup zintegrowanej komory próżniowej

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem  działalności badawczo-rozwojowej

1. Beneficjent (Zamawiający):

Stomadent Zdzisław Oszczęda
Ul. Dolne Młyny 21,     59-700 Bolesławiec
NIP: 6120005977, Regon: 003271900

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Stanowisko próżniowe powinno składać się ze zintegrowanych zespołów mierników, wysoko napięciowego zasilacza, generatora impulsów, który poprzez sondę zmienia częstotliwość pulsacji pola elektrycznego w komorze oraz z pompy próżniowej o wydajności 40m3 na godzinę.
Wyposażenie zapewniające: ciśnienie końcowe całkowite bez Gasballastu <8×10-3, szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym 45 m3/h, pompy dyfuzyjnej o wydajności 120dm³/s, ciśnienie końcowe z chłodzeniem wodnym hPa 2×10-6, ciśnienie graniczne na wylocie pompy 0.5 hPa. Posiadane sterowanie powinno umożliwić: programowanie żądanych
wartości progów podciśnienia w instalacji próżniowej (0-98% próżni), utrzymywanie podciśnienia na zadanym poziomie, rejestracje czasu pracy pompy, pomiar temperatury pracy pompy, kontrolę zgodności faz zasilania elektrycznego, sterowanie obiegiem kołowym, sygnalizację przekroczenia poziomu ciśnienia alarmowego oraz występujących awarii, zabezpieczenie przed wprowadzeniem niepożądanych zmian, możliwość podłączenia do komputera oraz zabezpieczenie hermetyczne klawiatury wg klasy IP67.
Podane parametry aparatury są parametrami brzegowymi.
Stanowisko próżniowe  powinno zostać zintegrowane z komorą próżniową wskazaną przez Beneficjenta.  Stanowisko próżniowe będzie odpowiedzialne za utrzymywanie ciśnienia w określonych wielkościach oraz automatyczne regulowanie poziomu próżni.
W cenie urządzenia powinny być zawarte koszty transportu, montażu oraz uruchomienia.
Urządzenie powinno posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję, a dostawca zapewniać serwis w siedzibie Wnioskodawcy.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:  cena  –  waga  100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cena oferty badanej  x  100 pkt.
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec
– Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 listopada 2011r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie  w siedzibie firmy:
Stomadent Zdzisław Oszczęda., ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec 59-700,
w terminie do dnia:  8 września 2011 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu)

Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta
3) Oferta musi zostać sporządzona według załączonego wzoru  (Załącznik nr 1)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia, nie spełnia.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 9 września 2011r. do godz. 15.00.
2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.
4) W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie (umowa) realizacji zamówienia.

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zdzisław Oszczęda,
e-mail: oszczeda@stomadent.pl, tel. 503-050-007

Załącznik nr 1

Data sporządzenia: ………………..
O F E R T A
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………………………………………………………………………
Regon:……………………………………………………………………………………………

składa niniejszą ofertę na dostawę:
stanowiska próżniowego
w ramach projektu:
Rozwój działu B+R firmy Stomadent poprzez zakup zintegrowanej komory próżniowej

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem  działalności badawczo-rozwojowej
–  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 01.09.2011 r.
Opis/parametry przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..

za cenę netto:…………………………………….zł,
plus podatek VAT ………………………………zł
tj. cena brutto………………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………… )
Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………
Okres gwarancji:………………………………………………………………………………..
Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………

………………………………………………..
miejscowość i data            ………………………………………………                                    Pieczęć i podpis

 

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close